ШУКАЙ!

Київська гривня /
Kyiv Hryvnia

ШУКАЙ!

Київська гривня /
Kyiv Hryvnia

UA
EN
Гривня київського типу
Ця скульптура присвячена гривні київського типу – давньоруському срібному зливку, який використовувався як гроші та міра ваги у середньовічному Києві.

Гривня київського типу мала форму ромбовидного шестикутника з вагою близько 160 грамів. Її виготовляли в особливий спосіб. Гривня відливавася у спеціальному плавильному горні. У дуже розігріту форму заливали розпечений метал. Основа зливка виходила гладенька, а поверхня - пухирчата, вкрита кавернами (порожнинами). Така технологія виплавки давала міцну внутрішню структуру металу. Це дозволяло, за потреби, кувати зі зливка дуже тонкі пластини. Дуже ймовірно, що спочатку гривні були заготовками для ювелірного виробництва, а вже потім, коли відчувся брак срібла, їх стали активно використовувати як гроші.

Археологи стверджують, що срібними гривнями послуговувалися з 12-го до середини 13-го століття, до монгольського завоювання Києва. Це був, так званий, "безмонетний період" давньоруської історії, коли перестали карбувати власні монети і припинився притік арабських та європейських срібних грошей.

Гривні були символом багатства та засобом накопичення капіталу. Зазвичай їх використовували для значних фінансових чи торговельних платежів або угод. За гривні можна було купити дорогі товари: землю, майно, худобу. Наприклад, кінь в середньовічному Києві коштував 2-3 гривні.

Одна з перших знахідок давньоруських срібних зливків у Києві мала місце ще у 1635 році. Гривні знайшли під час реставрації Десятинної церкви під опікою Петра Могили, на жаль, від того часу не збереглося жодних достовірних свідчень. Тому перша документально зафіксована знахідка шестикутних срібних зливків у Києві датується 1826-1828 роками. Тоді чотири гривні київського типу знайшли під час розкопок тієї ж Десятинної церкви. Після цього, упродовж 19 та 20 століть, дослідники знайшли декілька десятків зливків у місті. Найбільше знахідок гривень припадає на центральну частину старого Києва - місто Володимира, Ярослава і Святополка (садиба Десятинної церкви, Михайлівського монастиря, вулиці Велика Житомирська і Трьохсвятительська).

Крім гривні київського типу ще виділяють новгородську і чернігівську гривні, які відрізнялися формою, вагою і територією поширення. Подібні паличкоподібні срібні зливки також побутували у середньовічній Литві, Польщі та Чехії.

Сьогодні найбільша в Україні колекція гривень київського типу зберігається у Національному музеї історії України та в його філіалі - Музеї історичних коштовностей.

Скульптура знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 2, Національний музей історії України.
Kyiv Hryvnia
This sculpture is dedicated to Kyiv Hryvnia – an Old Russian silver bar that was used as money and the unit of weight in medieval Kyiv.

Kyiv Hryvnia was a diamond shaped hexagon with the weight of 160 grams. It was made in a peculiar way in a special smelting furnace. Full-hot metal was poured into a molted mold. The base of the bar turned out to be smooth but the top was porous covered with cavities. Such technology of smelting gave a strong inner structure to the metal thus allowing if needed to forge really thin plates. It is very likely that initially hryvnia was a planchet for jewelry production and only later when there was a shortage of silver it was used as money.

Archeologists claim that silver hryvnias were in use from the 12th to the middle of the 13th centuries till the time the Mongols occupied Kyiv. That was a so-called 'coinless period' in Old Russian history when they stopped minting own coins and moreover there was no inflow of Arab and European silver money.

Hryvnia was a symbol of wealth and the way to accumulate capital. Usually it was used for significant financial or commercial payments and agreements. You could buy expensive things for hryvnia – land, property, cattle. For instance, a horse in medieval Kyiv cost 2-3 hryvnias.

One of the first findings of Old Russian silver bars was discovered in Kyiv as far back as in 1635. Hryvnias were found while restoring The Church of the Tithes under the care of Petro Mohyla. Unfortunately, we don't have any verifiable evidence from that time. For that reason the first documented finding of the hexagon silver bars in Kyiv dates back to 1826 – 1828. That time four silver hryvnias were found during excavation of that very Church of the Tithes. Later on during 19th and 20th centuries researchers found several dozens of bars in the city.
The biggest number of hryvnias was found in the central part of old Kyiv – the city of Volodymyr, Yaroslav and Sviatopolk (the manor house of The Church of the Tithes, St Michael Cathedral, Velyka Zhytomyrska and Trokhsviatytelska Streets).

Apart from Kyiv hryvnia they distinguish Novhorod and Chernihiv hryvnias that had a different shape, weight and the territory of circulation. Similarly shaped silver bars circulated in medieval Lithuania, Poland and the Czech Republic.

Today the biggest collection of Kyiv hryvnias is represented in The National Museum of the History of Ukraine and its branch Historical Treasures Museum.

The sculpture is located at 2 Volodymyrska Street, on the wall of The National Museum of the History of Ukraine.
легенда
Мене потреш, гривню збережеш / Rub me and you will save a hryvnia

Шукай бронзову скульптурку в Києві біля входу до Національного музею історію України, вул. Володимирська, 2.

Look for a bronze sculpture at 2 Volodymyrska Street, on the wall of The National Museum of the History of Ukraine.

Над скульптуркою працювали: The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
Альфа-Банк Україна
Alfa-Bank Ukraine
Юрій Білявський
Yurii Biliavskii
Скульптор
Sculptor
«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.