ШУКАЙ!

Серце Києва /
The heart of Kyiv

ШУКАЙ!

Серце Києва /
The heart of Kyiv

UA
EN
Микола Амосов. «Staying alive»
Ця скульптура присвячується видатному хірургу, вченому-винахіднику, письменнику, киянину Миколі Амосову.

Більше як 50 років Микола Амосов працював лікарем-хірургом. Він пройшов всю Другу світову війну як головний хірург польового госпіталя і провів кілька тисяч операцій. Згодом взявся за операції на легенях, а опісля перейшов у кардіологію. З середини 1950-х Амосов першим в Україні почав лікування хвороб серця хірургічним методом. Микола Амосов оперував до 80 років і за свою довгу лікарську кар'єру здійснив більше 10 тисяч операцій.

Як лікар-практик Амосов постійно відчував нестачу потрібного обладнання. Тому самостійно взявся за розробку медичної апаратури. У цьому йому допомогла інженерна освіта, яку він здобував паралельно з медичною. Наприкінці 1950-х Амосов сконструював апарат штучного кровообігу і почав проводити успішні операції на своєму обладнанні. У 1960-х видатний хірург провів унікальні операції з протезування клапана серця і одним з перших у світовій практиці запровадив оригінальні антитромботичні клапани серця. Всього Микола Амосов сконструював більше 20 медичних приладів.

Але тільки цим він не обмежився, у середині 1960-х років паралельно з медициною Амосов захопився кібернетикою. Він взяв участь у проекті з розробки штучного інтелекту та очолив відділ в інституті кібернетики. Амосов автор декількох десятків оригінальних наукових праць.

Також відзначився Микола Амосов і на літературній ниві. У 1960-х вийшла його перша повість «Мысли и сердце», в якій він поділився з читачами своїми переживаннями після невдалої операції. Згодом цю повість переклали на понад 30 європейських мов. Проза Амосова ⎼ це унікальний лаконічний стиль, чіткий виклад думок і глибокі роздуми.

Пізніше вийшли друком ще декілька книжок Амосова: «ППГ-2266 Записки полевого хирурга», «Здоровье и счастье ребенка», «Книга о счастье и несчастьях», «Разум, человек, общество, будущее», «Моя система здоровья». Завдяки своїм книжкам Амосов здобув літературну славу і популярність. Приміром, тільки одна його книжка «Раздумья о здоровье» мала загальний тираж більш як 7 мільйонів примірників.

Видатний хірург об'єднав довкола себе кращих українських кардіологів і виховав цілу плеяду талановитих учнів.

Скульптура «Серце» знаходиться за адресами:
  • вул. Богдана Хмельницького 42 (за цією адресою впродовж 1971-2002 проживав Микола Амосов);
  • вул. М. Амосова, 6 (Національний інститут серцево-судинної хірургії М. Амосова, який заснував і в якому тривалий час працював видатний хірург).

Пісня групи Bee Gees – Stayin 'Alive допомагає в навчанні і проведенні серцево-легеневої реанімації. Її ритм в 103 удари на хвилину є практично ідеальним для грудної клітки при непрямому масажі серця.

Ця ідея належить Девіду Метлоку (David Matlock), лікарю кампусу школи Пеорія в штаті Іллінойс. Він зазначив, що багато людей не наважуються в критичній ситуації почати непрямий масаж серця і основною причиною стає невпевненість в правильності ритму натискань на грудну клітку потерпілого.

Проводячи дослідження, Метлок запропонував 15 студентам і лікарям виконати непрямий масаж серця на манекені під час прослуховування Stayin 'Alive, причому виконувати натискання з частотою ритм-секції пісні.

Через п'ять тижнів добровольці знову провели манекену масаж серця, але на цей раз відтворюючи мелодію подумки. У першій частині експерименту середня частота натискань склала 109 в хвилину, в другій – 113. Хоча це трохи перевищує рекомендований ритм, більше число натиснень при проведенні СЛР (серцево-легеневої реанімації) краще, ніж менше.

Джерело: FAST Перша допомога і спецпідготовка
Mykola Amosov 'Staying alive'
This sculpture is dedicated to Kyivan Mykola Amosov, an eminent surgeon, scientist, inventor as well as a writer.

For more than 50 years Mykola Amosov worked as an operating surgeon.

During World War II he was the head surgeon of a field mobile hospital and performed several thousand surgeries. Over time he turned his hand to lung surgery, and later on went into cardiology.

Since the mid 1950's Amosov was the first who started treating heart conditions surgically. He carried out operations till 80 and throughout his long career performed 10 thousand operations.

As an operating surgeon Amosov constantly lacked necessary equipment. Therefore he started developing medical equipment himself. His engineering degree that he was getting alongside a medical one helped him a lot. At the end of the 1950s Amosov constructed a heart-lung machine and began to carry out successful surgeries using his new equipment. In 1960's the prominent surgeon performed unique heart valve replacement surgeries. He was among the first in the world to introduce an anti-thrombotic heart valve. In total, Mykola Amosov designed over 20 medical devices.

Yet he didn't limit himself to just it, and in the mid 1960's alongside medicine Amosov became engrossed in cybernetics. He took part in the project on developing artificial intelligence and headed the department in the Institute of Cybernetics. Amosov is the author of several dozens of distinctive scientific works.

Mykola Amosov is a widely recognized writer. In 1960 he published his first short novel 'The Thoughts and the Heart' in which he shared with readers his worries and concerns after an unsuccessful operation. Later on this short novel was translated into over 30 European languages. Amosov's prose is characterized by a unique compact style, a clear line of thoughts and deep thinking.

Later a few more books were published: 'PPG-2266 Field Surgeon Notes', 'Health and Happiness of a Child', 'The Book of Happiness and Miseries', 'My Health System', 'Intelligence, human, society and future'. Thanks to his books Amosov gained literary fame and popularity. For instance, only one of his books 'Thoughts over Health' had a circulation of more than 7 million copies.

A distinguished surgeon united around himself the best Ukrainian cardiologists and educated an entire galaxy of talented pupils.

The sculpture is located at 42 Bohdana Khmelnytskoho Street (this is the place where Mykola Amosov lived from 1971 till 2002) and 6 Amosova Street (Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery which was founded by Mykola Amosov and where he worked for a long time.)
легенда
Натисни на мене – і відчуєш серцебиття.
Шукай бронзову скульптурку в Києві за адресами:
  • вул. Богдана Хмельницького, 42;
  • вул. М. Амосова, 6 (Національний інститут серцево-судинної хірургії М. Амосова).

Look for a bronze sculpture at:
  • 42 Bohdana Khmelnytskoho Street;
  • 6 Amosova Street (Amosov National Institute of Cardiovascular Surgery).

Над скульптуркою працювали: The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
Інститут вертебрології та реабілітації
Інститут вертебрології та реабілітації
Institute of vertebrology and rehabilitation
Юрій Білявський
Yurii Biliavskii
Скульптор
Sculptor
«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.