ШУКАЙ!

Родина Ґалаґанів / The Halahans

ШУКАЙ!

Родина Ґалаґанів / The Halahans

UA
EN
Родина Ґалаґанів
Це скульптура присвячується родині київських меценатів і громадських діячів, родині Ґалаґанів.

Ґалаґани - український старшинсько-дворянський рід відомий з другої половини 17 століття. У 19 столітті Ґалаґани залишалася серед числа заможних і впливових землевласників. Однак у 1869 році сім'ю Григорія і Катерини Ґалаґанів спіткало лихо. Під час подорожі до родинного маєтку на Чернігівщині Павло Ґалаґан, їхній 15-річний син, застудився. Упродовж кількох днів хвороба швидко прогресувала, поруч не було досвідченого лікаря. Наприкінці квітня 1869 року юнак помер. Ця подія стала сімейним горем. Родина вирішила зберегти пам'ять про сина.

Після раптової смерті Павла Ґалаґана подружжя вирішило заснувати приватний середній навчальний заклад для талановитої молоді. У пам'ять про сина його назвали - Колегія Павла Ґалаґана. Бюрократична тяганина, узгодження всіх деталей забрали близько двох років. Тільки у 1871 році Григорій Ґалаґан з дружиною передав Колегії будинок на вулиці Фундуклеївській вартістю 40 тисяч рублів. На замовлення Григорія Ґалаґана архітектор Олександр Шіле перебудував приміщення для потреб навчального закладу. Також Ґалаґан купив сусідню садибу за 35 тисяч рублів, щоб Колегія мала достатньо простору. Для того, щоб навчальний заклад міг стабільно функціонувати родина меценатів також пожертвувала на утримання Колегії свої родові маєтки у Полтавській та Чернігівській губерніях, загальна вартість майна становила 275 тисяч рублів, а щорічний прибуток перевищував 12 тисяч. Цього було досить для запуску навчального процесу.

Колегія відкрилася як закритий приватний навчальний заклад для талановитої молоді, яка готувалася до вступу в університет. За своєю організацією Колегія була подібна до британських коледжів. Тобто вихованці мали повний пансіон для глибокого занурення у навчальний процес. У штаті закладу були спеціальні тьютори-наставники, які допомагали юнакам у навчанні. По суті, молоді люди навчалися, жили і відпочивали в Колегії. Кількість вихованців була невеликою тільки 70 осіб, 30 з них навчалися безкоштовно, інші платили. У навчальному процесі застосовувалися різні інноваційні методи, які сприяли якісній підготовці молоді у сфері гуманітарних наук. Колегія підготувала цілу плеяду видатних науковців.

Колегія не отримувала державного фінансування. Головні витрати взяла на себе родина засновників навчального закладу. За перші 25 років роботи Колегії її утримання коштувало понад 1 мільйон рублів. Діяльність закладу була можлива тільки завдяки меценатам.

Скульптура знаходиться за адресою: вулиця Богдана Хмельницького 11. Саме у цій будівлі розташовувалася Колегія Павла Ґалаґана. Сьогодні тут міститься Національний музей літератури України, де можна побачити справжню бібліотеку колегії.
The Halahans
This sculpture is dedicated to the Halahans, a family of Kyiv patrons and civic leaders.

The Halahans is a Ukrainian noble family known from the second half of the 17th century. In the 19th century the Halahans were still among wealthy and influential landowners. However, in 1869 the family of Hryhorii and Kateryna Halahan was overtaken by the tragedy. During the trip to the family mansion in Chernihiv region, Pavlo Halahan, their 15-year-old son caught a cold. Over the course of several days the disease was progressing rapidly but, unfortunately, there was no experienced doctor nearby. At the end of April the young boy died. That event became a family tragedy. The Halahans decided to preserve the memory of their son alive.

After the early death of Pavlo Halahan the married couple decided to establish a private secondary educational institution for talented youth. As a tribute to their son the school was named after him – Pavlo Halahan Collegium. Red tape and the arrangement of all the details took about two years. Only in 1871 Hryhorii Halahan together with his wife handed over the building, located on Fundukleivska Street, worth 40 000 rubles to the Collegium. At the request of Hryhorii Halahan the architect Oleksandr Shile reconstructed the premises for the purposes of the educational institution. Moreover, Hryhorii Halahan bought a nearby mansion for 35 000 rubles so that the Collegium would have enough space. To guarantee that the establishment would function consistently the patrons donated to the collegium their ancestral estates in Poltava and Chernihiv regions. The overall price of the property constituted 275 000 rubles and the annual profit surpassed 12 000. It was enough to start the educational process.

The collegium was opened as a private boarding school for talented youth that was preparing to enter university. By its organization it was similar to British colleges. That is to say the students were boarders having the possibility to immerse deeply into the educational process. Among the staff there were dedicated tutors and mentors that helped students with their studies. Essentially the young people studied, lived and had their rest in the collegium. There were only 70 students in total, 30 of them studied free of charge and the rest paid for their education. During the educational process they used various innovative methods which favored quality preparation of the youth in the humanities. The collegium prepared the entire constellation of prominent scientists.

The collegium did not receive any state funding. The family of the founders took charge of all the college expenses. The first 25 years of the collegium maintenance cost over 1million rubles. The work of the establishment was possible only by courtesy of the patrons.

The sculpture is located at 11 Bohdana Khmelnytskoho Street.
Шукай бронзову скульптурку на фасаді будинку за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 9.

Look for a bronze sculpture at 11 Bohdana Khmelnytskoho Street.

Над скульптуркою працювали: The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
Юрій Білявський
Yurii Biliavskii
Скульптор
Sculptor
«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.