ШУКАЙ!

Микола Бунге / Mykola Bunhe

ШУКАЙ!

Микола Бунге / Mykola Bunhe

UA
EN
Микола Бунге
Це скульптура присвячується вченому-економісту, державному і громадському діячу Миколі Бунге.

Родина Бунге переселилася до Києва зі Східної Пруссії у середині 18 століття. У Києві Бунге були відомі як першокласні аптекарі. Однак Микола Бунге обрав інший шлях. У першу чергу він прославився як економіст, а також як видатний управлінець. Бунге неодноразово був ректором Університету св. Володимира, а у 1880-х роках очолював міністерство фінансів Російської імперії.

Крім наукової, викладацької і державної діяльності Бунге брав активну участь у громадському житті Києва. У 1850-х роках він був секретарем і редактором статистичного і географічного відділів Комісії для опису губерній Київського навчального округу.

У 1860-х роках Бунге виступив з ініціативою заснувати в Києві товариство взаємного кредиту, комерційний банк і кілька приватних кредитних установ. Тоді ж він брав участь у роботі різних комісій, які опікувалися господарством міста, займався впорядкування міської фінансової документації.

Під час роботи в університеті Микола Бунге звернув увагу на складне матеріальне становище київських студентів. Спочатку він провів перше в Російській імперії анкетування студентів (1872) і зрозумів, що студенти переживають серйозну скруту. Опісля він взявся розробляти різні способи допомоги нужденним студентам. Почав активно створювати приватні стипендії для талановитої молоді. Наприклад, у 1872 році з'явилася приватна стипендія імені Миколи Бунге, а до кінця століття різних іменних стипендій було близько сотні. Також з ініціативи Бунге для обдарованих студентів видавалися одноразові премії, створювалися фонди для закордонних відряджень, надавалася фінансова допомога для навчання дітям-сиротам.

За багаторічну благодійну роботу на користь міста Київська дума у 1880 році обрала Миколу Бунге почесним громадянином Києва. Навіть після смерті Бунге допомагав місту та його університету. У своєму заповіті він пожертвував на навчальний заклад 6 тисяч рублів. На відсотки від цієї суми в університеті була заснована щорічна премія за найкращу студентську роботу з економічної тематики та дві щорічні премії для найуспішніших студентів.

Ще через декілька років, у середині 1890-х років, вдячні учні та прихильники Миколи Бунге пожертвували значну суму на заснування міського початкового училища його імені. Так, завдяки благодійній ініціативі в Києві з'явився ще один навчальний заклад - Київське міське початкове училище імені Миколи Християновича Бунге.

Скульптура знаходиться за адресою: вулиця Липська 18/5. У цій будівлі розташовувалося Київське міське початкове училище імені Миколи Християновича Бунге, тому скульптура встановлена саме тут.
Mykola Bunhe
This sculpture is dedicated to Mykola Bunhe, an academic economist, statesman and civic society leader.

His family moved to Kyiv from East Prussia in the middle of the 18th century.

In Kyiv the Bunhes were known as topnotch chemists. However, Mykola Bunhe chose a different path. First and foremost, he came to fame as an economist and an eminent executive. He became the rector of the Imperial University of Saint Volodymyr more than once and in the 1880s headed the Treasury Department of the Russian Empire.

Apart from scientific, teaching and state duties Bunhe took an active part in the civilian life of Kyiv. In the 1850s he was a secretary and an editor of the statistical and the geographical divisions of the Committee for describing guberniyas (regions) of Kyiv educational district.

In the 1860s Bunhe suggested organizing a fellowship of mutual credit, a trading bank and several private credit establishments. That time he participated in the work of various committees that catered to the needs of the city as well as put city financial documentation in order.

While working at the university Mykola Bunhe took notice of the difficult financial situation of Kyiv students. To start with, for the first time in the Russian Empire, he conducted a student survey (1872) and understood that the students experienced hard times.

From then on Mykola Bunhe proceeded with developing different ways of helping destitute students. He began establishing private grants for talented youth. Thus, in 1872 he established a private grant after his name. By the end of the century there were already about a hundred scholarships.

On the initiative of Bunhe they contributed one-time stipends to assist talented students, set up funds for overseas trips as well as provided financial aid to orphans.

In 1880 for his many years of work for the good of the city Mykola Bunhe was granted the Freedom of the City by Kyiv Duma (the principal legislative assembly). Even after his death Bunhe helped the city and his university. In his testament he left 6000 rubles to the educational establishment. For the interest of this sum the university established the annual grant for the best student work on economics and two annual grants for the most successful students.

In another several years, in the middle of 1890s, grateful students and Bunhe's admirers donated a significant sum to set up a specialized primary school named after him. Thus, thanks to the philanthropic effort Kyiv could boast one more educational establishment – Kyiv specialized school after Mykola Khrystiyanovych Bunhe.

The sculpture is located at 18/5 Lypska Street.
Шукай бронзову скульптурку на фасаді будинку за адресою: Київ, вул. Липська, 18/5.

Look for a bronze sculpture at 18/5 Lypska Street.

Над скульптуркою працювали: The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
Юрій Білявський
Yurii Biliavskii
Скульптор
Sculptor
«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.