ШУКАЙ!

Київський лист /
Kyiv letter

UA
EN
Київський лист
«Ки́ївський лист» — рекомендаційний лист, виданий Мар Яакову бен Хануці хозарською юдейською громадою Києва. На думку першовідкривачів, даний лист є найдревнішим автентичним документом, написаним на території Київської Русі і може датуватися 10 ст. н.е. Документ містить першу згадку про Київ у формі Qiyyōb (іврит קייב‎).

Лист містить прохання до юдеїв інших міст пожертвувати кошти на викуп Мар Яакова Бен Ханукки. Повідомляється, що ця людина ніколи раніше не потребувала грошей, аж поки не поручилася за брата, який взяв гроші у інаковірців. Брата вбили розбійники, а коли настав час повертати борг, заставника, тобто Якова, посадили у в'язницю. Через рік громада викупила його за 60 монет, але для повного його звільнення потрібно було ще 40. Яков бен Ханукка відправляється із даним листом збирати суму, якої бракує. Текст листа написаний івритом. В кінці листа стоять підписи (імена) упорядників листа. Всього 11 осіб. Останнє слово написане древнім тюркським рунічним письмом. Можливо, це єдиний напис хозарською мовою, що дійшов до наших днів, який означає «Я прочитав (це)».Текст листа не містить вказівок на час його створення. За палеографічними ознаками Норман Голб датував його 10 століттям (почитайте ось це). Актовий характер джерела дозволяє вважати його оригіналом, а не копією. Те, що лист був знайдений в Каїрі, свідчить про те, що Єгипет був кінцевим пунктом подорожі Яакова.

Місце написання листа визначається за виразом у 8-му рядку. «Ми повідомляємо вам, спільното Києва…». Дана синтаксична конструкція має два варіанти прочитання. Або київська спільнота звертається до сусідів, або до неї звертається якась інша спільнота. Другий варіант визнаний малоймовірним, оскільки за змістом, лист адресується до всіх спільнот, а не до якоїсь конкретної.

Рукопис T-S (glass) 12.122. зберігається в бібліотеці Кембриджського університету. Це шматок пергаменту довжиною 22,5 см і шириною 14,4 см. В двох місцях лист пошкоджений, має сім вертикальних складок. Текст написаний на лицевій стороні, зворотний бік — порожній. Чорнило коричневе (вицвіле чорне). Текст займає 30 рядків.Вірогідно, документ містить найдавнішу згадку про Київ, зафіксовану у формі Qiyyōb. Оскільки лист є прикладом приватної правової домовленості, то він становить велику цінність для вивчення давньоруської правової системи. Висвітлює процедури закладу і поруки. Крім цього, лист є третім виявленим джерелом хозарського походження (поряд із листом царя Йосифа і листом анонімного хозарського єврея 10 ст.) Його відкриття додало додатковий аргумент дослідникам, що дотримуються ідеї про порівняно широке розповсюдження юдаїзму в Хозарії.

Скульптурку ми встановили на стіні Центральної синагоги на Шота Руставелі, 13. На неї можна подивитися 24/7.

Партнер скульптурки – Terra Group.
Kyiv letter
"Kyiv letter" – a reference letter issued to Mar Yaakov ben Khanuka by the Khazar Jewish community in Kyiv. According to some scholars this letter is the oldest authentic document written on the territory of Kyivan Rus and might date back to 10th century AD. The document contains the first mention of Kyiv – Qiyyōb (Hebrew קייב‎).

The letter contains the plea to the Jews of other cities to donate money to ransom Mar Yaakov ben Khanuka. It says that this man had never been in need for money until he vouched for his brother who had taken money from a person of another faith. The brother was later killed by some outlaws and when it was the time to pay back the debt, they imprisoned the guarantor - Mar Yaakov ben Khanuka.

In a year the community bailed him of prison for 60 coins but they needed 40 coins more for his absolute discharge. Thus Mar Yaakov ben Khanuka set off with the reference letter to raise money that was missing. The letter was written in Hebrew.

At the end of the letter there are signatures (names) of the authors. 11 people in total. The last word is written in Old Turkic runic characters. It might be the only written record of the Khazar language extant today and it means "I have read (this)".

The letter does not contain any references to the date it was written. Based on its paleographic features Norman Golb dated it back to 10th century. The fact that the letter was found in Cairo attests to the fact that Egypt was the last destination in Yaakov's journey.

The place of writing the letter can be determined by the phrase in the 8th line. "We inform you, the community of Kyiv…". This syntax construction has two versions of reading. Either the community of Kyiv addresses its neighbors or vice versa another community addresses it. The second reading is less likely since judging from the content of the letter it is addressed to all communities but not to a particular one.

The manuscript T-S (glass) 12.122 is kept in the library of Cambridge University. It is a piece of parchment 22.5 cm in length and 14.5cm in width. The letter is damaged in two places and has seven vertical folds. The letter is written on the front side, the back side is empty. The ink is brownish (faded black ink). The text takes 30 lines.

It is reliably known that the document contains the oldest mention of Kyiv written in the form of Qiyyōb. Since the letter is an example of private juridical agreement, it takes an enormous importance in studying Old Russian legal system. It throws light on the procedure of bail and guarantee. Besides the letter is the third discovered source of Khazar origin (alongside with the letter written by Joseph and the letter by anonymous Khazar Jew, 10th century). Its discovery gave an additional proof-point to the scholars that stick to the idea of a comparatively wide spread of Judaism in Khazaria.

We installed the mini-sculpture on the wall of Central Synagogue of Kyiv, 13, Shota Rustaveli. You can look at it 24/7.

The partner of the sculpture is Terra Group.
легенда
Торкнись мене і тебе врятують /
Rub me and you will be saved
Шукай бронзовий київський лист на стіні Хоральної синагоги Бродського, Центральної синагоги Києва за адресою: вул. Шота Руставелі, 13.

Look for a bronze Kyiv letter on the wall of Central Synagogue of Kyiv, 13, Shota Rustaveli.

Над скульптуркою працювали: The sculpture was made by:
Юлія Бевзенко
Yulia Bevzenko
Менеджер Києва
Manager of Kyiv
Terra Group
Рекламна група
Advertising Group
Юрій Білявський
Yurii Biliavskii
Скульптор
Sculptor
«ШУКАЙ!» - це київські символи у вигляді бронзових міні-скульптурок.
«SHUKAI!» - is about small sculptures which represent Kyiv.
Made on
Tilda